Assembly of God Leung Sing Tak Primary School

    • eClass Junior

     eClass Junior

    • LST Fitness App

     LST Fitness App

    • Pointant Class App

     Pointant Class App

    • Parent Pack

     Parent Pack

    • eClass Junior

     eClass Junior

    • 網上學習平台

     Online Learning Platform

    • LST Fitness App

     LST Fitness App

    • Pointant Class App

     Pointant Class App

    • eClass Junior

    • WebSAMS

    • e-Service

     e-Service

    • ESDA

     ESDA

圖書科


本學年目標配合發展項目活動
(1) 從閱讀中學習,增強學生的閱讀技巧● P.1-P.6圖書課教授閱讀策略
(2) 配合跨課程閱讀及電子學習提昇學生的閱讀興趣及習慣,擴闊學生的學科知識● 於早讀課時間,介紹閱讀名言、進行電子閱讀(四至六年級圖書及主題字詞);配合主題朗讀主題字詞、學生多元閱讀、老師及學生閱讀分享。

● 圖書館舉辦多元化的閱讀活動及比賽,包括:校園漂書計劃、主題書展、世界閱讀日、閱讀報告、親子閱讀計劃、閱讀獎勵計劃及比賽。

● 配合跨課程閱讀,舉行主題書展,讓學生能按主題閱讀不同書本。

● 透過「閱讀紀錄冊」,推動學生積極閱讀及有策略性地完成閱讀報告。